This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 24.04.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 91

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с покани до художествени състави при читалище “Напредък-1870” гр.Лясковец за участие в международни конкурси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. За финансиране на художествената самодейност за участие на състави в международни конкурси, приема вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2008 година, както следва:

Дейност 998, Резерв за непредвидени и неотложни разходи - - 3 000 лева.

Дейност 738 – Читалища – дофинансиране с приходи с общински характер
§45 – Субсидии за организации с нестопанска цел - + 3 000 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |