This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 81

ОТНОСНО: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 47/31.01.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на незастроен УПИ ХІV - за магазин и гаражи, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец с площ 700 кв.м, начална тръжна цена – 39 115.20 лева с ДДС; депозит за участие – 10 % - 3 911.52 лева.

2. Търгът да се проведе в салона на Община Лясковец на 16.05.2008г. от 11.00 часа.

3. Заплащането на договорената цена се извършва от купувача в седемдневен срок от обявяването на заповед по чл.67, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445500. Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2.5 % върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарната оценка в размер на 80 лева (осемдесет лева) за обекта да се заплати в касата на Общината; такса административна услуга - 16 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Не парични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева.

6. Депозитът се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF.

7. В търга могат да участват индивидуално всички физически и юридически лица, подали в срок до 15.05.2008 г., 17.00 часа включително в Информационния център запечатан, непрозрачен плик, съдържащ оферта и изискуеми документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

8. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване да се проведе на 30.05.2008 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

9. Определя срок за подаване в Информационния център в Община Лясковец на запечатан, непрозрачен плик с приложени оферта и изискуемите в тръжната документация документи – до 29.05.2008 г., 17.00 часа, включително.

10. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |