This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 73

ОТНОСНО: Закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.6, чл.20, ал.1 от Закона за народната просвета и чл.15, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета , чл.2, ал.1 и ал.5 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Закрива Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя, с адрес: ул. “Христо Ботев” № 27, община Лясковец, област Велико Търново, поради намаляване броя на децата родени след 2001 година и изчерпване на контингента за възпитание и обучение и невъзможността за формиране на група, съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 година на МОН.

2. Пренасочва децата към Целодневна детска градина село Драгижево, като за това да се осигури транспорт.

3. При превозването, децата да бъдат придружавани от педагог.

4. Условията и редът за съхранение на задължителната документация по чл.154, ал.1, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета да се определи със заповед на кмета на Общината, съгласно чл.15, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, и да се съхранява в Целодневна детска градина село Драгижево.

5. Финансово-счетоводната документация да се съхранява в Община Лясковец, дирекция “Бюджет, финансово-стопански дейности, правно и информационно обслужване”.

6. Материално-техническата база на закритата Целодневна детска градина да се предостави за ползване, съобразно нуждите на останалите детски градини на територията на Община Лясковец със заповед на кмета на Общината.

7. Персоналът, работещ в детската градина – 2 броя педагогически и 1,5 броя непедагогически да бъде освободен по член 328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда.

8. След решението на общински съвет, кметът на Общината да издаде заповед за закриване на Целодневна детска градина “Калинка” село Мерданя и да се обнародва в “Държавен вестник”, съгласно чл.15, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |