This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 70

ОТНОСНО: Годишен план на Община Лясковец за кандидатстване с проекти пред международни донори и Европейските Структурни Фондове през 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец за периода 2007-2013 година.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема годишния план на Община Лясковец за кандидатстване с проекти пред международни донори и Европейските Структурни Фондове през 2008 година.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да разплати полагащите се разходи в размер на 51 845 лева от утвърдения разчет на капиталовите вложения за 2008 година.


Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ
ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИ ДОНОРИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ
ПРЕЗ 2008 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ОБЩА ПРОЕКТНА СТОЙНОСТ (ЛЕВА)* РАЗМЕР НА СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ
“Подобряване на четвъртокласна пътна мрежа в Община Лясковец” (включва основен ремонт/рехабилитация на път ІV-51411 Честово-Козаревец и път ІV-51415 свързващ гр.Лясковец с манастир “Св.св. Петър и Павел”) Оперативна програма
“Регионално развитие”
3 992 586 -
Ремонт и обновяване на Целодневна детска градина “Сладкопойна чучулига” село Джулюница, Община Лясковец Програма на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ за проекти на местно ниво 83 272 13 845
Обновяване и модернизация на Читалище “Земеделец” село Козаревец Оперативна програма
“Регионално развитие”
850 000 -
“Съвременна образователна среда за децата на Община Лясковец” – ремонт и обновяване на две начални училища: “Никола Козлев” и “Цани Гинчев”, град Лясковец Оперативна програма
“Регионално развитие”
1 300 000** -
“Изграждане на Комплекс за социални услуги в Община Лясковец” – реконструкция на сграда Домашен социален патронаж Оперативна програма
“Регионално развитие”
700 000** -
Благоустрояване на централна градска част и възстановяване на паркови зони в град Лясковец (обособяване на зони за обществен отдих, изграждане на улични подходи, обществен паркинг, възстановяване на градска чешма) Оперативна програма
“Регионално развитие”
2 500 000** -
Превръщане на манастир “Св.св. Петър и Павел” в атрактивно място за туризъм и почивка Оперативна програма
“Регионално развитие”
650 000** -
“Електронна Община и Електронен Общински съвет” - Укрепване капацитета на местната власт и подобряване на ефективността на Общинския съвет в Лясковец чрез използване на информационни технологии Механизъм на европейско икономическо пространство 550 000** 38 000
Въвеждане на електронно обслужване на бизнеса във всички населени места на Община Лясковец Оперативна програма
“Административен капацитет”
180 000** -
Създаване на градски архитектурен комплекс “Ланджов двор” (Благоустрояване на ансамбъл, реставрация на сгради) Оперативна програма
“Регионално развитие”
2 200 000** -
Рехабилитация на ул. “Трети март” гр. Лясковец Оперативна програма
“Регионално развитие”
2 500 000** -
Изграждане ПСОВ и канализационна мрежа в село Джулюница, Община Лясковец Оперативна програма
“Околна среда”
3 000 000** -

Обща индикативна стойност на проекти: 18 505 858 лева
Общо съфинансиране от Община Лясковец: 51 845 лева


Забележка:
* Посочените проектни стойности включват разходи за проектиране, изграждане, надзор и управление на проектите, както и за изпълнение на всички изисквания на управляващите органи и на финансиращата организация.
** Общата проектна стойност е предварителна и след изготвяне на техническата документация може да претърпи промени.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |