This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 63

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66 а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост – ефективност и ползване през календарната 2007 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |