This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 47

ОТНОСНО: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава обектите – недвижими имоти, представляващи частна общинска собственост за продажба през 2008 година, съгласно Закона за общинска собственост, съгласно приложения списък.

2.Списъкът по точка 1 може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на утвърдените в списъка по точка 1 обекти.

СПИСЪК

НА ОБЕКТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2008 година, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

(приет с Решение № 47 от 31.01.2008г. от Общински съвет-Лясковец)


1. Незастроен УПИ ІІІ – за ПСД, кв.132 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 602/15.05.2007г.

2. Незастроен УПИ ІV – за КОО, кв.132 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 601/10.05.2007г.

3. Незастроен УПИ ІІ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 370/27.12.1999г.

4. Незастроен УПИ ІІІ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 371/27.12.1999г.

5. Незастроен УПИ ХІV - за магазин и гаражи, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 376/27.12.1999г.

6. Незастроен УПИ І, кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 409/28.10.2002г.

7. Незастроен УПИ ІІ, кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 410/28.10.2002г.

8. Незастроен УПИ ІІІ, кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 411/28.10.2002г.

9. Незастроен УПИ ХІ - за ПСД, кв.138 по ПУП - ПЗ гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №462/27.10.2003г.

10. Незастроен УПИ ХІ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 263/10.06.1997г.

11. Незастроен УПИ ІХ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 375/27.12.1999г.

12. Незастроен УПИ ІV - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 372/27.12.1999г.

13. Незастроен УПИ ХХХV – общ., кв.98 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №501/14.06.2004г.

14. Незастроен УПИ VІ - 214 - за търговски обект, кв.51 по ПУП с.Драгижево, подробно описан в АОС-ч № 516/30.11.2004г.

15. Незастроен УПИ ІІ - за стопанска инициатива, кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 530/22.08.2005г.

16. Незастроен УПИ ІІІ - за стопанска инициатива, кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 531/22.08.2005г.

17. Незастроен УПИ V - за стопанска инициатива, кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 533/22.08.2005г.

18. Незастроен УПИ VІ - за стопанска инициатива, кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 534/22.08.2005г.

19. Незастроен УПИ VІІ - за стопанска инициатива, кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 535/22.08.2005г.

20. Незастроен УПИ VІІІ - за стопанска инициатива, кв.145 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 536/22.08.2005г.

21. Незастроен УПИ ХХVІІ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 307/12.11.1997г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007г.).

22. Незастроен УПИ ХХVІ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 308/12.11.1997г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007г.).

23. Незастроен УПИ ХХV - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 309/12.11.1997г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007г.).

24. Незастроен УПИ ХХІV - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 310/12.11.1997г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007г.).

25. Незастроен УПИ ХХVІІІ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 306/12.11.1997г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007г.).

26. Застроен УПИ ХХІХ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 305/12.11.1997г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007г.).

27. Незастроен УПИ ХХХ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 304/12.11.1997г. (провеждане на конкурс за учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост с Решение № 569/29.03.2007г.).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |