This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 46

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема план за приватизация на обекти – общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2008 година, съгласно приложения списък.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите, както следва:

1. Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 300 000 лева, в това число:

1.1. За попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК – 9 % /27 000 лева/;


1.2. За фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗПСК – 91 % /273 000 лева/.

ІІІ. Планът за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

ІV. Обектите, включени в план за приватизация през 2008 година по точка І., да бъдат отразени на схеми на съответните населени места, които заедно със списък с подробните данни за всеки от обектите се поставят на достъпно за граждани място в сградата на Община Лясковец.


Годишен план за приватизация
през 2008 година на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество

(приет с Решение № 46 от 31.01.2008 г. от Общински съвет-Лясковец)


І. Общински нежилищни имоти не включени в имуществото на търговско дружество:

1. УПИ VІ – за училище, заедно с построена в него масивна двуетажна сграда-бивше училище в кв.135 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №637/30.07.2007г.

2. УПИ ІV – за училище, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда-работилница и гаражи в кв.135 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №638/30.07.2007г.

3. УПИ І-за стопанска инициатива, кв.151 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец подробно описан в АОС-ч № 365/09.12.1999г. (открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006г.).

4. Масивна сграда в източната част на плодово тържище, заедно с навес (отстъпено право на строеж), попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №517/07.12.2004г. (открита процедура за приватизация с Решение №272/25.03.2005г.).

5. Бензиностанция, открит канал (отстъпено право на строеж), находящ се извън плана на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №21/02.12.1996г.

6. УПИ ІІІ - за стопанска инициатива, кв.151 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №367/09.12.1999г.

7. УПИ ІV - за стопанска инициатива, кв.151 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №368/09.12.1999г.

8. УПИ ІV - за ПСД, заедно с построена в него сграда (бивша баня) в кв.145 по ПУП-ПЗ гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №532/22.08.2005г.

9. Плодово тържище от седем магазина и един навес, находящо се в УПИ ХІІ – 560, в кв.49 по ПУП на с.Драгижево, подробно описан в АОС-ч №302/11.09.1997г.

10. Колиен кантар с навес, находящ се в стопански двор на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №19 а/02.12.1996г.

11. УПИ VІ-за стопанска инициатива, кв.140 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец (АОС-ч № 489/16.02.2004г.)

12. УПИ VІІ-за стопанска инициатива, кв.140 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец (АОС-ч № 483/16.02.2004г.)

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |