This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 43

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси :

§ 1. Чл. 4. (1) се изменя така : Не внесените в срок такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) се изменя така : Вземанията от такси се установяват с акт на кмета на Общината по реда на Административно-процесуалния кодекс.

(3) се изменя така : Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на Административно - процесуалния кодекс.
(4) се отменя.

§ 2. Чл. 10. (2) се изменя така : Таксата се събира от звено “Местни данъци и такси “ към Община Лясковец.

§ 3. Чл. 11. (1) се изменя така : т.1. Размерът на таксата за битови отпадъци се определя на основата промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху отчетната стойност на имотите на фирми и юридически лица.

т.2. На основата в левове според количеството на битовите отпадъци, като лицата по чл. 9, ал. 2 могат да подават декларация за определяне такса за услугата “сметосъбиране и сметоизвозване” в Община Лясковец до 30 ноември на предходната година. В декларацията се посочва видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от Общината честота за извозването им.

(2) се отменя.

(4) се изменя така : Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се определя на основата промил върху данъчната оценка на имотите на гражданите и върху отчетната стойност на имотите на фирми и юридически лица.

§ 4. В Чл. 15. се създава (3) За имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация от собственика и/или собствениците на имота в Община Лясковец до 31 декември на всяка календарна година.

§ 5. Чл. 16. (2) създава т.3.1. Такса – депозит за възстановяване на екологичната среда – 20 лв.

4.2. се изменя така : Продажба на промишлени стоки по тротоари и свободни площи – 2 лв. на кв.м. на ден.

създава : т.4.2.1. Внасяне на такса в размер на 2 лв. на ден от лица, извършващи амбулантна търговия.

създава : т.4.2.2. Внасяне на такса в размер на 5 лв. на ден от лица, извършващи услуги, изкупуване на селскостопанска продукция, животни и други;

Чл. 16. (2) т.5. : Такса за разполагане на маси пред обекти за обществено хранене в размер – за 1 брой маса – 0,60 лв. на ден или 10 лв. на месец.

създава т.5.1. Когато се разполагат маси пред обекти за хранене и развлечение за повече от месец, следва за периода от 1 май до 30 септември да се заплаща определената месечна такса. Таксата се внася в рамките на текущия месец.

създава т.5.2. Извън посочения период по т. 5.1. се заплаща определената такса за ден в т.5.

създава т.6. Продажба на жива риба на открито - 2 лв. за кв. м.

създава т.7. Такса за ползване на места, определени за стоянки на таксита и микробуси на територията на Община Лясковец на автомобил 4 лв. на месец или 48 лв. на година.

§ 6. Чл. 17. става (1) За разполагане на строителни материали се събира такса за месец или за част от месеца – 1 лв. за кв.м.

създава (2) Таксата за ползване на общински терени се заплаща предварително по искане на ползвателя, който предлага за колко дни и на кое място ще ползва услугата. Общинската администрация съобразява възможността за заемане на терена, за да не се възпрепятства свободното преминаване на пешеходци и МПС.

създава (3) Общинската администрация разрешава услугата след издадено разрешение за строеж, в което е отбелязано, че ще се ползва общински терен.

§ 7. В Чл. 21. (1) т.1. се изменя така :
1. за целодневни детски градини - 40 лв.

2. се изменя така : Освобождават се от такса децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение, съгласно чл.20 ал.1 от Закона за народната просвета. Родителите или настойниците на тези деца заплащат като такса част от разликата до фактическия размер на разхода за храна.

3. се изменя така: за детски ясли - 35 лв.

(3) се изменя така : Деца с един родител, деца, чиито родители са редовни студенти, трето и следващо деца на многодетни родители, месечната такса е в размер на 50 % от определената по ал.1.

(4) /изм. с Решение № 521/21.12.2006г./ Не се заплаща такса за:
се създава т.2. Деца с трайни увреждания, посещаващи детска градина или ясла.

се създава т.3. Деца на многодетни родители, подлежащи на задължително предучилищно възпитание.

(6) За ползване на намаленията по ал.2, 3, и освобождаването по ал.4 родителите или настойниците на децата посещаващи детското заведение, подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията .

се създава (7) Децата попадащи в хипотезите на повече от една привилегия по ал. 2, ал.3 и ал.4 ползват по-благоприятната от тях .

сегашната алинея (7) става (8).

Чл. 23. се изменя така : Лицата, ползващи услугите на преходна детска кухня към Детска ясла заплащат цени, както следва – цена на купона 1.50 лв.

§ 8. Чл. 27.
(2) се изменя така : Туристическата такса се определя на 0.60 лв. на лице за ден.

(3) се изменя така : Лицата до 18 годишна възраст, както и жените и мъжете над 18 годишна възраст с определен размер на пенсия, заплащат такса в размер на 50 % от определената с чл.27 ал.2.

§ 9. Чл. 33. (4) т.2. се изменя така : за издаване на скица за недвижим имот :
създава т.2.1. с указан начин на застрояване:
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни - 15 лв.;
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 25 лв.;

създава т.2.2 – извадка от действащ ПУП за допускане на частично изменение на ПУП
за обикновена услуга, със срок 7 календарни дни:
- за гр. Лясковец, с.Мерданя и с. Козаревец – 20 лв. /с цифров модел/;
- за с. Джулюница, , с. Добри дял и с. Драгижево – 10 лв. /без цифров модел/;

В чл. 33. (4) т. 5. става за издаване на удостоверения :

създава т.5.1. за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство.
създава т.5.2. по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
- за обикновена услуга със срок 7 календарни дни – 20 лв.
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 30 лв.

създава т.5.3. за предоставяне на координати и коти на геодезически точки.
-за обикновена услуга, със срок до 7 календарни дни – 15 лв.
- за бърза услуга, със срок до 3 календарни дни – 20 лв.

създава т.5.4. по чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 15 лв.
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 20 лв.
създава т.5.5. по чл. 199, ал.2 от Закона за устройство на територията по реда и условията на чл. 33 от Закона за собствеността – 5 лв.

т.7. се изменя така : за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и елементи от градското обзавеждане
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 20 лв.

§ 10. Чл. 36. (1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси:
1. за издаване на удостоверение за наследници:
- обикновена услуга, със срок 2 дни – 3,80 лв.;
- бърза услуга, със срок до 2 часа – 6 лв.;

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 3,00 лв.;

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт - 3,00 лв.;

4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - 3,00 лв.;

5. за издаване на удостоверение за семейно положение - 3,00 лв.;

6. за издаване на удостоверение за родствени връзки - 3,00 лв.;

7. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес - 2.20 лв.;

8. за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България - 15 лв. / без нотариалната заверка/;

9. за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност - 8 лв.;

10. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина:
- обикновена услуга, срок до 2 дни - 3,80 лв.;
- бърза услуга, срок до 2 часа – 7.60 лв.;

11. за всички други видове удостоверения по искане на граждани - 2,80 лв.;

§ 11. Чл. 37
т.1. се изменя така : За участие в производство за продажби, замени, делби, ликвидиране на съсобственост, учредяване на вещни права върху общински имоти се събира такса в размер на 16 лв., която се заплаща преди сключване на съответния договор за разпореждане с имота.

създава т.2. За придобиване право на собственост върху земя при отстъпено право на строеж се събира такса в размер на 25 лв.

създава т.3. За придобиване право на собственост върху общинско жилище се събира такса в размер на 25 лв.

създава т.4. При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица заплащат на Общината режийни разноски в размер на 2 %, изчислени върху :
- стойността на имота, предмет на продажбата ;
- стойността на ограниченото вещно право, което се учредява ;
- по- голямата стойност при замяната ;
- стойността на реалния дял, който се получава при делба ;

т.2. става (2) За настаняване под наем се събира такса в размер, както следва:

§ 12. Чл. 38. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса в размер на 8 лв.

§ 13. създава чл. 39 а : Заплащат се такси :
(1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.3, ал.2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

т. 1. за граждани
1.1. за обикновена услуга със срок до 14 работни дни – 4 лв.;
1.2. за бърза услуга със срок до 3 работни дни – 8 лв.;
1.3. за експресна услуга със срок до 24 часа – 14 лв.
1.4. за новопостроен имот – 14 лв.;

т. 2. за юридически лица и еднолични търговци
2.1. обикновена услуга със срок до 14 работни дни – 8 лв.;
2.2. за бърза услуга със срок до 3 работни дни – 14 лв.;
2.3. за експресна услуга със срок до 24 часа - 28 лв.;
2.4. за новопостроен имот – 28 лв.;

(2) За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата – 3,00 лв.;

(3) За издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по местни данъци и такси – 2 лв.;
(4) За издаване на удостоверение за декларирани данни - 3.00 лв.

(5) За издаване на копие от данъчна декларация и издаване на дубликат на квитанция за платени данъци и такси – 2 лв.

§ 14. Чл.40 а се отменя.

§ 15. Чл.46. (1)
т.3. се изменя така : за производство по отдаване под аренда на земеделска земя – 10 лв.

т.4. се изменя така : за производство по предоставяне на концесия върху общински обекти и дейности - 10 лв.

т.7. се изменя така : заверка на молби-декларации за снабдяване с документи по давностно владение – такса 10 лв. Таксата се заплаща при подаване на молба /по образец/ придружена от попълнена молба-декларация /в 2 екз. по образец на Нотариус гр.Горна Оряховица/, скица на имота и др. Услугата се извършва в 7-дневен срок от подаване на молбата.

§ 16. чл.47. т.3. се допълва така : разглеждане на Експертен съвет по устройство на територията на преписки по Подробен устройствен план /ПУП/ (план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/, план за улична регулация /ПУР/ и работен устройствен план / РУП/) и процедиране - 100 лв. и за преписки по § 8 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията /ПРЗУТ/– 20 лв.

чл.47. т.7. се изменя така : одобряване на инвестиционни проекти – фаза техническа работна

а/ се изменя така : за жилищни сгради – 0.30 лв. на кв.м. РЗП, но не по- малко от 20 лв.

б/ се изменя така: за допълващо застрояване с жилищен характер – 0.30 лв. на кв.м. РЗП, но не по- малко от 10 лв.

в/ се изменя така: за обществено–обслужващи и административно делови сгради -0.15 лв. на куб.м. застроен обем, но не по- малко от 20 лв.

г/ се изменя така: за производствени, селскостопански и сгради на инженерната инфраструктура – 0.10 лв. на куб.м. застроен обем, но не по- малко от 30 лв.
д/ се изменя така: за линейни обекти на инженерната инфраструктура – 0.10 лв. л.м., но не по-малко от 20 лв.

създава б. е. : инвестиционен проект във фаза идейна - 50% от съответната такса по предходните букви
т.8. се отменя.

т.10. се изменя така : за издаване на разрешително за сеч на дървета в частни имоти – 10 лв. със срок 14 календарни дни.

т.12. се изменя така : за комисия за отсичане на клони и премахване на дървета над 5 броя, със срок 30 дни - 40 лв.

т.16. издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ:
се изменя така :
- за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 30 лв.
- за бърза услуга, със срок до 7 календарни дни – 40 лв.

т.17. издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни материали:
се изменя така - за обикновена услуга, със срок 14 календарни дни – 20 лв.

т.19. става 19. 1. установяване право на преминаване през чужд имот / чл.192 от ЗУТ / - срок 30 дни – 16 лв.

нова т.19.2. учредяване право на преминаване или прокарване на мрежи и съоръжения или отклонения от мрежи през имоти общинска собственост на основание чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/:
- за ВиК мрежи – 2 лв. на л.м.
- за ел. и тел. кабели – 1.50 лв. на л.м.
- за газопроводи – 3 лв. на л.м.

т.23. се отменя /поради включване към чл. 47 т.7 б.е/.

т.24. се отменя /поради промяна в ЗУТ/.

т.27. се отменя /поради включване в чл.33 ал.4 т.5.3./.

създава: точка 29. за поддържане и опазване на полските пътища (чл.49, ал.2 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на територията на Община Лясковец) – внасяне на депозит за възстановяване на полските пътища на територията на Община Лясковец от фирми добиващи дървесина от горския фонд – 600 лева на километър.

§ 17. Чл. 48.
т.11. се изменя така :Заверка на дневници /регистри/ за покупка и продажба на черни и цветни метали – 30 лв.

§ 18. Чл. 49.
Създава:
т.3. за реклама върху транспарантни ленти, табла на стойки, сгради, стени, калкани и други – 12 лв., когато се ползва общинска собственост – допълнително 5 лв. на кв.м. на месец ;

т.4. за светлинна реклама от неонови тръби, крушки и други – 12 лв., когато се ползва общинска собственост - допълнително 10 лв. на кв.м. на месец ;

т.5. за свободно стоящи витрини с рекламна цел -12 лв., когато се ползва общинска собственост - допълнително 10 лв. на кв.м. на месец ;

т.6. за фирмени указателни табели :
- за закрепване на стени, огради и други при площ до 1 кв. м. - 12 лв., когато се ползва общинска собственост - допълнително 20 лв. на година ;
- самостоятелни стойки в тревни площи, на тротоара и други до 1 кв.м. - 12 лв., когато се ползва общинска собственост - допълнително 30 лв. на година ;

т.7. за билборд - 12 лв., когато се ползва общинска собственост - допълнително 100 лв. на кв.м. на година;

т.8. за един брой лампа или прожектор за осветяване на реклама - 12 лв., когато се ползва общински терен - допълнително 1 лв. на месец;

§ 19. създава Чл. 51 б. (1) За ползване на материалната база на Центъра за социални и младежки дейности.
т.1. - от граждани и организации с нестопанска цел – за 1 мероприятие.
- летен сезон - 15 лв.
- зимен сезон - 20 лв.

т.2. - от юридически лица – за 1 мероприятие.
- летен сезон - 30 лв.
- зимен сезон - 48 лв.

(2) Молбите за ползване на базата се подават до управителя на Домашен социален патронаж.

(3) Таксата се внася в касата на Домашен социален патронаж.

(4) Освобождават се от такса звената на бюджетна издръжка.

§ 20. създава Чл. 51 в. За предоставяне място за паркиране по определена от Община Лясковец схема се заплаща цена за услуга - 5 лв. на месец за 1 паркомясто.

§ 21. Чл. 56. (1) се отменя.

(2) се изменя така : Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от кмета длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 22. създава §11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, влизат в сила от 01.02.2008 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |