This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 5 от заседание
на ОбС, проведено на 31.01.2008 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 40

ОТНОСНО: Отчет на бюджета за 2007 година на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема уточнен годишен план на бюджета за 2007 година по прихода и разхода, по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация за 2007 година, както следва:

1.1. По прихода – 5 762 412 лева (Приложение 1).
1.2. По разхода – 5 762 412 лева (Приложение 2).

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2007 година, отчетен по функции, групи и параграфи от Единната бюджетна класификация за 2007 година, както следва:

2.1. По прихода – 5 545 166 лева (Приложение 1).
2.2. По разхода – 5 545 166 лева (Приложение 2).

3.Приема разчета и отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2007 година (Приложение 3).

4.Приема уточнения годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2007 година (Приложение 4).

5.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2007 година (Приложение 5).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |