This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 39

ОТНОСНО: Разпореждане с обекти – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 539/28.02.2007 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество за продажба на обекти – общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – за жилищно строителство, с площ 881 кв.м, в кв.4 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец (АОС-ч № 372/27.12.1999 г.), начална тръжна цена 10 572 лева с ДДС, депозит – 10% в размер на 1 057.20 лева, стъпка за наддаване 5% в размер на 528.60 лева;

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ – за жилищно строителство, с площ 840 кв.м, в кв.4 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец (АОС-ч № 375/27.12.1999 г.), начална тръжна цена 10 080 лева с ДДС, депозит – 10% в размер на 1 008.00 лева, стъпка за наддаване 5% в размер на 504.00 лева;

1.3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – за жилищно строителство, с площ 663 кв.м, в кв.4 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец (АОС-ч 263/10.06.1997 г.), начална тръжна цена 7 956 лева с ДДС, депозит – 10% в размер на 795.60 лева, стъпка за наддаване 5% в размер на 397.80 лева.

2. Търгът да се проведат в салона на Община Лясковец на 18.02.2008г. от 13.00 часа за обекта по точка 1.1., от 14.00 часа за обекта по точка 1.2., от 15.00 часа за обекта по точка 1.3.

3. Заплащането на договорената цена се извършва в седемдневен срок от обявяването на заповед по чл.67, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплаща в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600. Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплащат по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне на пазарната оценка в размер на 50 лева (петдесет лева) за всеки обект да се заплати в касата на Общината; такса административна услуга - 8 лева да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Не парични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за всеки от обектите тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжната документация да се получава в Информационния център в Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв. за всеки обект.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация до 14.02.2008 г., 16.45 часа, включително.

7. Определя срок за подаване заявления и внасяне на депозит за участие до 15.02.2008 г., 16.45 часа, включително.

8. Депозитът се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF.

9. В търга могат да участват индивидуално всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия, изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

10. При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 25.02.2008 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

11. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на заявления и внасяне на депозит до 21.02.2008 г., 16.45 часа, включително.

12. Възлага на кмета на Общината провеждането на търговете и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |