This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 35

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2007 година и разпределяне на бюджетни кредити.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 година и чл.18 от Закона за общинските бюджети, във връзка с тристранно споразумение между Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Лясковец за предварително финансиране през 2007 г. на проект “Рехабилитация на ул. “Васил Левски” гр.Лясковец по Оперативна програма за “Регионално развитие” 2007-2013 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 година да се извършат вътрешни компенсирани промени между функции, параграфи и обекти на средства от целевата субсидия по чл.10, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 година, както следва:

било става разлика

1. Функция 01 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
§ 53-00
1. Програмни продукти 1505 939 -566

2. Функция 06 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 603 “Водоснабдяване и канализация”
§ 52-00
1. Изграждане отводнителен канал
на улица “П.Яворов” с.Добри дял - 39 123 +39 123
3. Функция 08 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 832 “Служби и дейности поддръжка пътища”
§ 51-00
1. Основен ремонт на част от улица
“Васил Левски ” гр.Лясковец 105 700 17 991 -87 709
2. Основен ремонт улица, промишлена зона от
осови точки 542-739-738-710-711-712-713 по
ПУП на гр.Лясковец - 49 152 +49 152

4. Всички останали 119 295 119 295 -

ВСИЧКО ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА
ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 226 500 226 500 -

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.18 от Закона за общинските бюджети, във връзка с тристранно споразумение между Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Лясковец за предварително финансиране през 2007 г. на проект “Рехабилитация на ул. “Васил Левски” гр.Лясковец по Оперативна програма за “Регионално развитие” 2007-2013 г., да се преразпределят планираните по § 51-00, дейност 832 “Служби и дейности поддръжка пътища” собствени бюджетни средства, в размер на 271 800 лева, както следва: (лева)
Функция 01 “Общи държавни служби” 30 000
Функция 03 “Образование”, д.311 “Детски градини” 70 000
Функция 05 “Социални грижи”, д.534 “Дом.соц. патронаж” 25 000
Функция 06 “Жил.строит., БКС и опазване на околната среда” 25 800
Функция 07 “Почивно дело, култура” 15 000
Функция 08 “Икономически дейности и услуги” 106 000

Общинският съвет, задължава кмета на Общината да разпредели сумите по дейности и параграфи в частта “Издръжка” за местни дейности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |