This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 21

ОТНОСНО: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представители на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България:

– д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец – за делегат;

– Петър Иванов Славчев - Председател на Общински съвет–Лясковец – за заместник делегат.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |