This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 17

ОТНОСНО: Определяне представителство на Община Лясковец в Сдружение “За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представител на Община Лясковец в Сдружение “За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица – кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Хараламбиева Гецова.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |