This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 6

ОТНОСНО: Предложение по предложението изх. № ИП-01-4247/21.11.2007г. относно определяне на представителство на Община Лясковец в дружество с общинско участие “ЧИСТА ВОДА” ООД гр.Горна Оряховица.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 7 гласа “за”, 7 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението, председателят на Общински съвет–Лясковец - Петър Иванов Славчев да бъде предложен за представител на Община Лясковец в дружество с общинско участие “ЧИСТА ВОДА” ООД гр.Горна Оряховица.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |