This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 4

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

1. Допълва Чл.2. Взаимоотношенията общински съвет – кмет са на принципа на разделението на властите – законодателна и изпълнителна. Председателят на общинския съвет и кметът постоянно си взаимодействат по въпросите на икономиката, инфраструктурата, културата и администрацията.

2. Във връзка с избраните постоянни комисии, изменя:
Чл.17. (1) Общинският съвет избира постоянни комисии по:
1. “Бюджет и финанси”.
2. “Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и концесии”.
3. “Здравеопазване, социални дейности, младежта, спорт и туризъм”.
4. “Инфраструктура, благоустройство, околна среда”.
5. “Образование, култура, православна църква, вероизповедания”.
6. “Ред, законност, безопасност на движението”.
7. “Етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”.
Текстове посочени в точки А и Б на предишните комисии по “Икономическо развитие” и “Общинско имущество, приватизация и концесии” се обединяват, а на останалите се запазват.

3. Изменя Чл.30. (2) Заседанията се провеждат в четвъртък от 14 часа.

4. В Чл.32. създава нова ал.3, както следва:
(3) Проверка на кворума може да се направи преди гласуване по искане на председателя или по предложение на общински съветник.
Текстовете на сегашните ал.3 и ал.4, стават ал.4 и ал.5.

5. Допълва Чл.37. Заседанието може да бъде прекратено и отложено по искане на група от съветници, от председателя или от трима съветника, след гласуване от общински съвет.

6. Допълва Чл.44. (1) с текста на сегашната ал.3, както следва,
“Председателят обявява гласуване и до 3 минути го провежда. Докато трае гласуването, не се допускат изказвания.”
Текстовете на сегашните ал.4, ал.5 и ал.6, стават ал.3, ал.4 и ал.5.

7. Допълва в Чл.50., т.5.2, четвърто тире: За неприсъствие, освен в случаите по уважителни причини, общинските съветници се санкционират, както следва:
-при отстраняване от залата – не получава възнаграждение.

8. Във връзка с чл.34, ал.2 от ЗМСМА, изменя чл.50, т.5.1., който да влезе в сила от 01.01.2008г., както следва:

т.5.1. Размерът на възнаграждението на общинския съветник за едно заседание се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците и не може да надвишава размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |