This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 657

ОТНОСНО: Информация за извършен одит на “Медицински център І Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за извършения одит на “Медицински център І Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

2.Възлага на управителя на “Медицински център І Лясковец” ЕООД гр.Лясковец да реализира препоръката от одитния доклад относно визираните единадесет договора, сключени в нарушение на нормативната уредба, чрез правна консултация.

3.Неразпределената печалба на “Медицински център І Лясковец” ЕООД гр.Лясковец за 2005г. в размер на 4486.11 лв. да остане на разположение на дружеството за реализиране на инвестиционни намерения.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |