This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 656

ОТНОСНО: Информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за състоянието на търговските дружества с общинско участие: “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец, “ВиК – Йовковци” ООД гр.Велико Търново, “Раховецгаз 96” АД гр.Горна Оряховица, МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново и “Булмекс – ОЛ” ООД гр.Велико Търново.

2.Възлага на Общинска администрация да изясни от правна гледна точка продажбата на бензиностанция – недвижим имот, собственост на “Булмекс-ОЛ” ООД и при необходимост да сезира компетентните органи.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |