This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 642

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 549/29.03.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение и допълнение на свое Решение № 549/29.03.2007г., както следва:

§1. Точка 1 придобива следния вид:

“Дава съгласие за участие на Община Лясковец в сдружение с нестопанска цел - местна инициативна група, учредена съвместно с Община Златарица, Община Стражица и представители на бизнеса и неправителствените организации, намиращи се на територията на трите общини, създадена с цел прилагане на подхода ЛИДЕР.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |