This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 640

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2007/2008 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на групите в целодневните детски градини на територията на Община Лясковец:

ЦДГ “Калинка” с.Мерданя
1 смесена група – 9 деца, от тях в подготвителна група /ПГ/ – 1 дете;

ЦДГ с.Драгижево
1 смесена група – 19 деца, от тях в ПГ – 2 деца;

ЦДГ “Детелина” с.Козаревец
1 смесена група – 22 деца, от тях в ПГ – 1 дете;

ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял – 2 групи – 40 деца, от тях:
І-ва група - 24 деца
ІІ-ра смесена група - 16 деца, от тях в ПГ – 10 деца;

ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница – 2 групи – 38 деца, от тях:
І-ва група - 19 деца
ІІ-ра смесена група - 19 деца, от тях в ПГ – 12 деца;

ЦДГ “Радост” гр.Лясковец – 4 групи – 87 деца, от тях:
І-ва група - 24 деца
ІІ-ра група - 22 деца
ІІІ-та група - 19 деца
ПГ - 22 деца

ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец – 3 групи – 67 деца, от тях:
І-ва група - 26 деца
ІІ-ра група - 25 деца
ІІІ-та смесена група - 16 деца, от тях в ПГ – 10 деца;

ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец – 4 групи – 95 деца, от тях:
І-ва група - 25 деца
ІІ-ра група - 23 деца
ІІІ-та група - 25 деца
ПГ - 22 деца


ІІ. Утвърждава броя на паралелките и полуинтернатните групи в училищата на територията на Община Лясковец:

1. НУ “Цани Гинчев” град Лясковец:

подготвителен клас – 1 паралелка – 14 деца
първи клас – 2 паралелки – 36 ученика
втори клас – 1 паралелка – 25 ученика
трети клас – 1 паралелка – 29 ученика
четвърти клас – 2 паралелки – 38 ученика

ПИГ - 2 групи – 52 ученика


2. НУ “Никола Козлев” град Лясковец:

първи клас – 1 паралелка – 26 ученика
втори клас – 1 паралелка – 17 ученика
трети клас – 1 паралелка – 20 ученика
четвърти клас – 1 паралелка – 27 ученика

ПИГ - 3 групи – 71 ученика


3. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Козаревец:

първи и четвърти клас – 1 слята паралелка – 11 ученика
втори и трети клас – 1 слята паралелка – 13 ученика
пети и шести клас – 1 слята паралелка – 12 ученика
седми и осми клас – 1 слята паралелка – 12 ученика


4. ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял:

първи клас - 0 паралелка – 0 ученика
втори клас - 1 паралелка – 12 ученика
трети клас - 1 паралелка – 17 ученика
четвърти клас - 0 паралелка – 0 ученика

пети клас - 1 паралелка – 12 ученика
шести клас - 1 паралелка – 7 ученика
седми клас - 1 паралелка – 11 ученика
осми клас - 1 паралелка – 12 ученика

ПИГ - 1 група – 25 ученика


5. ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница:

първи клас - 1 паралелка – 14 ученика
втори клас - 1 паралелка – 17 ученика
трети клас - 1 паралелка – 12 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 13 ученика

пети клас - 1 паралелка – 16 ученика
шести клас - 1 паралелка – 11 ученика
седми клас - 1 паралелка – 18 ученика
осми клас - 1 паралелка – 15 ученика

ПИГ - 3 групи – 75 ученика


6. СОУ “Максим Райкович” град Лясковец:

първи клас - 1 паралелка – 23 ученика
втори клас - 2 паралелки – 38 ученика
трети клас - 2 паралелки – 35 ученика
четвърти клас - 1 паралелка – 23 ученика

пети клас - 3 паралелки – 74 ученика
шести клас - 3 паралелки – 71 ученика
седми клас - 4 паралелки – 92 ученика
осми клас - 3 паралелки – 80 ученика

девети клас
1 профилирана паралелка – 26 ученика
1 непрофилирана паралелка – 26 ученика

десети клас
1 профилирана паралелка – 23 ученика
1 непрофилирана паралелка – 23 ученика

единадесети клас
1 профилирана паралелка – 28 ученика
1 непрофилирана паралелка – 22 ученика

дванадесети клас
2 профилирани паралелки – 31 ученика
1 непрофилирана паралелка – 13 ученика

ПИГ - 4 групи - 100 ученика


ІІІ. Всяко едно звено – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, при недостиг на финансови средства, да си осигури допълнителни средства за издръжка над утвърдените стандарти по бюджета.

ІV. На основание параграф 1, ал.2 от Наредба № 7 от 2000г. на МОН, при намаляване броя на учениците в полуинтернатните групи, групите за свободноизбираема подготовка и в подготвителните класове /групи в училищата и броя на децата в групите в целодневните детски градини под норматива за минимален брой, същите да се закриват със заповед на кмета на Общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |