This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 639

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет – Лясковец – чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на инж. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец, както следва:

1. Шестмесечие /към 30.06./ на 2007г.:
-до гр.София - 153 лв.

ОБЩО: - 153 лв.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Валентин Кръстев Трайков – председател на Общински съвет – Лясковец, както следва:

1. Шестмесечие /към 30.06./ на 2007г.:
-до гр.София - 30 лв.

ОБЩО: - 30 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |