This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 627

ОТНОСНО: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец и т.8 от Правилата и критериите за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предлага за утвърждаване на Тържествената сесия на Общински съвет – Лясковец на 29 юни 2007г. предложение за удостояване на г-н Тоню Кирилов Икономов със званието “Почетен гражданин на Община Лясковец” за цялостен принос за развитието на община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |