This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 621

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ М-281/16.02.2007г. от Николай Койчев Чорлов от гр.Ямбол, жк.”Георги Бенковски” бл.2, ет.5, ап.20.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Николай Койчев Чорлов от гр.Ямбол, жк.”Георги Бенковски” бл.2, ет.5, ап.20, чрез продажба на 154/334 кв.м идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ХХІ-292, кв.73 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 334 кв.м по Акт за частна общинска собственост № 603 от 15.05.2007г.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |