This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 616

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 523/21.12.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема изменение и допълнение на свое Решение № 523/21.12.2006г., както следва:

§ 1. т.1.1. придобива следния вид:

“Продължава договора за наем между Община Лясковец и ЕТ “Рай – Недко Нешков” гр.Лясковец, до избор на концесионер и сключване на концесионен договор за обект: “Гробищен парк – гр.Лясковец”, но не повече от 6 /шест/ месеца, считано от 01.07.2007г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |