This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 613

ОТНОСНО: Продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.187, ал.2, във връзка с чл.185, ал.2 от Търговския закон, чл.2 и чл.6 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с Раздел VІ “Сделки с акции” от Устава на “Раховецгаз 96” АД.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за продажба на акциите, притежавани от Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД – гр.Горна Оряховица, в размер на 6022 броя по номиналната им стойност – 1 лев, представляващи 0.3% от капитала по реда на чл.187, ал.2, във връзка с чл.185, ал.2 от Търговския закон и Раздел VІ от Устава на дружеството.
2. Възлага на кмета на Общината да предприеме необходимите действия по изпълнение на точка 1, съгласно разпоредбите на Търговския закон, Устава на “Раховецгаз 96” АД и Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |