This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 611

ОТНОСНО: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2007г., както следва:

МЕСЕЦ ЮЛИ
1.Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2007 година.
2.Утвърждаване структурата на образователната мрежа за учебната 2007/2008 година.
3.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2007г.
4.Утвърждаване на разходите за командировка на кмета на Общината и председателя на Общински съвет – Лясковец за първото шестмесечие на 2007г.
5.Предложение за определяне на СБРЗ за Община Лясковец, считано от 01.07.2007г.
6.Разпореждане с общинска собственост.
7.Питания

МЕСЕЦ АВГУСТ
1.Отчет за изпълнението на Програма за развитие на спорта в Община Лясковец.
2.Разпореждане с общинска собственост.
3.Питания.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1.Актуализация на Плана за развитие на Община Лясковец за периода 2007-2013 година и приемане на Програма за реализация на общинския план за развитие за периода 2007-2013 година.
2.Одобряване на Списък-предложение за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа за 2008 година.
3.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон в община Лясковец.
4.Разпореждане с общинска собственост.
5.Питания

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1.Приемане на план-сметка, метода за определяне и размера на такса битови отпадъци за 2008 година.
2.Информация за прибраната селскостопанска продукция.
3.Разпореждане с общинско имущество.
4.Питания

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1.Приемане план за работа на Общински съвет – Лясковец за първото полугодие на 2008 година.
2.Утвърждаване на разходите за командировка на кмета на Общината и председателя на Общински съвет – Лясковец за второто шестмесечие на 2007г.
3.Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2007г.
4.Разпореждане с общинска собственост.
5.Питания.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |