This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 609

ОТНОСНО: Начин на разпореждане с акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 6 гласа “за”, 1 “против” и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема, предложението относно продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД да се разгледа след отправяне на запитване и получаване на отговор от “Овергаз Инк.” АД, мажоритарен акционер в “Раховецгаз 96” АД, за начина на увеличаване на капитала.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |