This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 608

ОТНОСНО: Предложение за повторно обсъждане в комисия на предложението от ликвидатора на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец за приемане на оценка на недвижим имот.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 1 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предложението от ликвидатора на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец относно оценка на имот УПИ ХІV, кв.134 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС № 512/07.10.2004г. да се оттегли и разгледа отново на заседание на ПК по “Икономическо развитие”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |