This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 606

ОТНОСНО: Начин на разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, 7 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема да се направи опис на имотите – общинска собственост, посочени в предложение с изх.№ ИП-01-2055/28.05.2007г. и същите да се предложат за включване в “Лясковски лозя” АД.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |