This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 605

ОТНОСНО: Начин на разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 4 гласа “за”, 8 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема да се оттегли предложението с изх.№ ИП-01-2055/28.05.2007г. относно процедура за замяна на земеделски имоти – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице, като се предложи друга форма за разпореждане с посочените имоти.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |