This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 589

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и чл.5, чл.7, чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с решения №№ 403/27.02.2006г. и 538/28.02.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализираните правни анализи и приватизационните оценки на следните нежилищни обекти, невключени в имуществото на търговски дружества:

1.1. Масивна сграда, находяща се в източната част на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял.
1.2. Масивна централна сграда на Плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял.

2. Приватизацията на обектите по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обектите, както следва:
3.1. За обекта по точка 1.1. : 8 633 лв.
3.2. За обекта по точка 1.2. : 4 130 лв.

4. Определя депозит за участие в размер на:
4.1. За обекта по точка 1.1. : 10% - 863.30 лв.
4.2. За обекта по точка 1.2. : 10% - 413.00 лв.

5. Депозитът за обектите се внася по IBAN на Община Лясковец BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 05.07.2007г. включително.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум като част от нея за всеки по обектите по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за всеки обект в срок до 15.06.2007г., 16.45 ч. включително.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, код по БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 22.06.2007г., 16.45ч. включително.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 06.07.2007г., 16.45 ч. включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |