This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 573

ОТНОСНО: Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема доклада за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец за периода декември 2005 – декември 2006 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |