This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 554

ОТНОСНО: Откриване процедура за концесия на обект “Гробищен парк” – гр.Лясковец, представляващ поземлен имот №1734 по кадастрален план извън ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец съгласно АОС-п №32/05.05.1998г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17, т.2, чл.24, ал.1, т.1 и ал.2, чл.38, чл.39, ал.1 и ал.2 и чл.40 от Закона за концесиите.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за обект публична общинска собственост, както следва: “Гробищен парк” - гр.Лясковец, представляващ поземлен имот №1734 по кадастрален план извън ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец.

1.1. Обект и предмет на концесията :

Обект на концесията е “Гробищен парк” – гр.Лясковец, представляващ поземлен имот №1734 по кадастрален план извън ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец, актуван с АОС-п №32/05.05.1998г.
Предмет на концесията е услуга, съгласно чл.2, ал.3, т.2 от Закона за концесиите за управление и поддържане на обекта на концесията с допълнение към основния предмет – частични строително-ремонтни работи, съгласно чл.4, ал.2, т.2 от Закона за концесиите.

2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на концесията:
Стопанските дейности включват: изработка на паметници, надгробни плочи, облицовки, огради и др., доставка на ковчег, траурен кръст и траурни атрибути, подготовка на покойника, аранжиране на ковчега, доставка и организация на подавките, транспорт с ритуална кола, транспорт за опечалените, изработка на некролози, продажба на цветя, поддържане на гробни места и др. услуги, свързани с предназначението на Гробищния парк. От стопанските дейности са изключени организацията и провеждането на същинската част на погребението или урнополагането.

3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности:

а/ съществуващи:
Гробищния парк е с площ 65.022 дка и се намира извън регулационните граници на гр.Лясковец, в имот с планоснимачен №1734. В имота са изградени две масивни едноетажни сгради, както следва:
- дом на покойника с площ 247 кв.м, построена 1983г.
- работилница за паметници с площ 72 кв.м, построена през 1970г.
Гробищният парк е благоустроен и към него е изградена техническа инфраструктура.

б/подлежащи на изграждане:
Предвижда се частично благоустрояване и минимален ремонт на съществуващите сгради и съоръжения от инфраструктурата, което ще обезпечи нормалната експлоатация на обекта. Предвиден е ремонт на дома на покойника и на работилницата за паметници. Включени са мероприятия по благоустрояване на централната част на парка.

4. Срок на концесията - 15 години.

5. Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на концесионния договор.

6. Условия за осъществяване на концесията - изграждането на обектите и съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на концесията е на риск на концесионера.

7. Основни права и задължения по концесионния договор:
7.1. Права и задължения на концедента:

7.1.1. Концедентът има право:
- да получава договореното концесионно възнаграждение, в сроковете и условията, описани в концесионния договор;
- да придобие след изтичане срока на договора или неговото преждевременно прекратяване правото на собственост върху построените от концесионера допълнения и подобрения в съществуващата инфраструктура и съоръжения;
- да контролира изпълнението на задълженията по договора, като за целта има право на достъп до имота и на информация за осъществяваните дейности;
- да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него задължения, както и условията на предоставената концесия;
- да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени вреди от концесионера;
- да иска изменение на договора, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни;
- да получи обезщетение в размер на двегодишно концесионно възнаграждение в случай на предсрочно прекратяване на договора едностранно от концесионера или по негова вина.

7.1.2. Концедентът се задължава:
- да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор;
- да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни програми и работен проект;
- да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на дейностите, съставляващи съдържанието на концесионното право на експлоатация;
- да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните актове за това.

7.2. Права и задължения на концесионера:
7.2.1. Концесионерът има право:
- да ползва по време на договора предоставения му недвижим имот за дейностите, визирани в договора;
- да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез експлоатация на обекта, предмет на концесията;
- да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот инженерна инфраструктура;
- да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той е бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и задълженията на двете страни;
- да се ограничи достъпа на физически или юридически лица, извършващи дейности или услуги, идентични с изброените в т.2 на територията на обекта на концесията.

7.2.2. Концесионерът се задължава:
- да заплаща на концедента уговореното концесионно възнаграждение по начин и ред, определен в договора;
- да осъществи инвестициите, предвидени в офертата с която е спечелил концесионната процедура в предвидените срокове;
- да застрахова за своя сметка недвижимия имот;
- да не предоставя права върху имота на трети лица;
- да не извършва или да не допуска извършването на незаконно строителство или други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или на имота;
- да изпълнява инвестиционната програма, представена от него при участие в процедурата, която е неразделна част от настоящия договор;
- да поддържа имота в добро техническо състояние и да не извършва или да не допуска извършването на действия, които биха застрашили сигурността на имота и изградените в него съоръжения;
- да извършва концесионните дейности при спазване на съответните изисквания на Наредба №21/1993г. за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове /гробища/ и погребване и пренасяне на покойници, Наредбата за траурната дейност на Общински съвет - Лясковец, както и да спазва изискванията на всички последващи нормативни документи, регламентиращи дейностите в обекта на концесията;
- да изпълнява предписанията на концедента и на оторизираните лица;
- да изпълнява стриктно изискванията, свързани с опазването на околната среда и обществения ред;
- да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху предоставената му земя, които не са предвидени в инвестиционната програма;
- да не допуска действия от трети лица и да не предявява претенции за обезщетение по време на форсмажорни обстоятелства;
- да предоставя на общината информация, в т.ч. и документи, свързани с изпълнението на договора за концесия;
- да предостави недвижимия обект на концедента след изтичането на срока на договора в състояние, годно за експлоатацията му и при условия и ред, описани в договора;
- да осигури свободен достъп на гражданите в обекта на концесията;
- да предоставя на правоимащи граждани по чл.37, ал.3 от ПМС №8/17.01.2001г, погребални услуги, предмет на концесионния договор, заплатени от Община Лясковец по цени, определени в т.3.1.2, т.3.1.4, т.3.1.5, т.3.1.6, т.3.2.2, т.3.2.4, т.3.2.5 и т.3.2.6 от Решение №326/30.11.2001г. на Общински съвет – Лясковец или с последващи решения на Общински съвет;
- да допуска в обекта на концесията ползватели на траурни услуги, извършени извън територията на Гробищния парк, от търговци, с предмет на дейност погребални и траурни услуги, както и извозването на тленните останки до гробното място или мястото за урнополагане за горепосочените ползватели, с цел извършване на дейностите по същинската част от погребението или урнополагането.

8. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от подизпълнители:
Концедентът не поставя ограничения част от строителството в обекта на концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът определя подизпълнителите /ако има такива/ по реда на чл.54 от Закона за концесиите.

9. 3абранява се отдаването на обекта на концесията под наем на трети лица от концесионера. Концесионерът може да предоставя дейности по експлоатацията и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители, след писмено съгласуване с кмета на Общината.

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на концесионния договор:
Определя парична гаранция за изпълнение на задълженията по договора за концесия в размер на 50% от годишното концесионно плащане, която да бъде внесена от концесионера при подписване на договора, като начина на внасяне се определя в концесионния договор.
Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор.
При прекратяване на концесионния договор от страна на концесионера по негова вина гаранцията остава в полза на концедента.
При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера.

11. Вид и условия за извършване на концесионното плащане:
- еднократно концесионно плащане, дължимо към датата на влизане в сила на концесионния договор – не по малко от 50% от годишното концесионно плащане;
- годишно концесионно плащане - в размер не по-малко от 3000 лева, дължимо както следва:
• през първата година - в едномесечен срок от сключването на договора;
• през следващите години до края на срока на договора - до края на месец януари на текущата година.
Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година с инфлационния индекс за предходната година.
При забава на плащането, концесионерът дължи лихва в размер на законовата лихва, изчислена върху годишното концесионно плащане.
Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път или в касата на общината срещу фактура.

12. Концесионерът е длъжен при изграждането на обектите и съоръженията в обекта на концесията и при управлението и поддържането им да спазва действащата нормативна уредба свързана с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, включително действащите наредби, приети от Общински съвет и заповеди на кмета на Общината.

13. Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат.

14. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента обекта на концесията.

15. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са нормативно определени - не се предвиждат.

16. Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде определен чрез открита процедура.

17. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест:
а) К1 - за качество на предоставяните услуги по извършваната стопанска дейност, с коефициент на относителна тежест - 0.20;
б) К2 – техническа възможност за изпълнение предмета на концесията, с коефициент на относителна тежест - 0.20;
в) К3 - обща цена /размер/ на инвестицията, вложена в обекта на концесията, с коефициент на относителна тежест - 0.30;
г) К4 - размер на концесионното плащане, с коефициент на относителна тежест - 0.30.
Начинът за оценяване на отделните критерии се определя с методиката за оценяване, която е неразделна част от документацията за участие в процедурата.

18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участие в процедурата за предоставяне на концесия - определя гаранция за участие в конкурса в размер на 500 лева, платима под формата на депозит по набирателна сметка на Община Лясковец, IBAN BG02STSA93003300702086, BIC STSABGSF или банкова гаранция.

19. Определя цена на конкурсните книжа в размер на 100 лева.

20. Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в случаите, предвидени в Закона за концесиите.

21. ВЪЗЛАГА на кмета на Община Лясковец в 7-дневен срок от влизането в сила на настоящото решение със заповед да одобри обявление за провеждане на процедурата, документация за участие в открита процедура и проект на концесионен договор и изпрати обявлението за обнародване в "Държавен вестник" и за вписване в Националния концесионен регистър.

22. След провеждане на процедурата кметът на Община Лясковец да представи пред Общински съвет – Лясковец доклад, придружен с протокола на комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за назначаване на комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |