This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 552

ОТНОСНО: Актуализиране годишните наемни цени на жилищните помещения – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се актуализират годишно наемните цени на жилищните помещения – общинска собственост с инфлационния индекс за предходната година, считано от 01.01.2007г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по актуализацията на наемните цени на жилищните помещения и подписването на допълнителни споразумения с наемателите на горепосочените имоти.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |