This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 549

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец в сдружение с нестопанска цел, във връзка с прилагане на подхода ЛИДЕР+ за изграждане на Местна инициативна група.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава Съгласие за участие на Община Лясковец в сдружение с нестопанска цел - местна инициативна група, учредена съвместно с Община Златарица, представители на бизнеса и неправителствените организации, намиращи се на територията на двете общини, създадена с цел прилагане на подхода ЛИДЕР+.

2. Дава съгласие за заплащане на годишен членски внос, който ще бъде определен при провеждане на Общо събрание на сдружението.

3. Определя кмета на Община Лясковец да представлява Общината в сдружението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |