This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 545

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ на семействата на трагично загиналите младежи от село Джулюница, Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.1.3 и т.13.2 от Решение № 537/12.02.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се предостави еднократна помощ в размер по 500.00 лева на всяко семейство на трагично загиналите при автомобилна катастрофа на 16 срещу 17 март 2007 година от село Джулюница, Община Лясковец младежи:

Даниел Вълчев Вълчев ЕГН 8706221420
Мануела Владкова Стоянова ЕГН 8809171570
Соня Живкова Пеева ЕГН 8812261410

2. Помощта на бъде изплатена на родителите на трагично загиналите.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |