This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 544

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба с вх.№ М-194/01.02.2007г. от ЕТ “Раднев – Радослав Раднев” гр.Лясковец, представляван от Радослав Петков Раднев.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и ЕТ “Раднев – Радослав Раднев” гр.Лясковец, представляван от Радослав Петков Раднев - наемател за обект: общински терен за поставяне на павилион за продажба на печатни произведения и дребни промишлени стоки със застроена площ 4.18 кв.м. в част от УПИ VІІІ – за ЖС и магазини, кв.29 по ПУП на гр.Лясковец до 01.04.2012 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |