This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 539

ОТНОСНО: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава обектите за продажба през 2007 година, съгласно Закона за общинска собственост, съгласно приложения списък.

2.Списъкът може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на утвърдените обекти.


СПИСЪК

НА ОБЕКТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2007 година, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

(приет с Решение № 539 от 28.02.2007г. от ОбС-Лясковец)

1. Незастроен УПИ І, кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 409/28.10.2002г.

2. Незастроен УПИ ІІ, кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 410/28.10.2002г.

3. Незастроен УПИ ІІІ, кв.18 а по ПУП на с.Козаревец, подробно описан в АОС-ч № 411/28.10.2002г.

4. Незастроен УПИ ХІ-за ПСД, кв.138 по ПУП - ПЗ гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №462/27.10.2003г.

5. Незастроен УПИ ХV-за жилищно строителство, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 329/14.12.1998г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

6. Незастроен УПИ ХХІІ-за жилищно строителство, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 544/02.09.2005г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

7. Застроен УПИ ХХІ-за жилищно строителство, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 543/02.09.2005г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

8. Застроен УПИ ХХІІІ-за жилищно строителство, кв.81 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 545/02.09.2005г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

9. Незастроен УПИ ХІ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №263/10.06.1997г.

10. Незастроен УПИ ІХ - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №375/27.12.1999г.

11. Незастроен УПИ ІV - за жилищно строителство, кв.4 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 372/27.12.1999г.

12. Незастроен УПИ ХХХV – общ., кв.98 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №501/14.06.2004г.

13. Незастроен УПИ ХХХІХ - за КЖС, кв.98 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 540/10.09.2005г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

14. Незастроен УПИ VІ - 214 - за търговски обект, кв.51 по ПУП с.Драгижево, подробно описан в АОС-ч № 516/30.11.2004г.

15. Незастроен УПИ ХХVІІ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 307/12.11.1997г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

16. Незастроен УПИ ХХVІ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 308/12.11.1997г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

17. Незастроен УПИ ХХV - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 309/12.11.1997г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

18. Незастроен УПИ ХХІV - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 310/12.11.1997г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

19. Незастроен УПИ ХХVІІІ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 306/12.11.1997г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

20. Застроен УПИ ХХІХ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 305/12.11.1997г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

21. Незастроен УПИ ХХХ - за ЖС, кв.106 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 304/12.11.1997г. /обявена процедура за провеждане на конкурс за учредяване на право на строеж за изграждане на жилища с Решение № 501/26.10.2006г./.

22. Незастроен УПИ ХХ - за обществено обслужване, кв.54 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 597/12.02.2007г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |