This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 538

ОТНОСНО: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2007г., съгласно приложения списък.

ІІ. Одобрява прогноза за приходите и разходите, както следва:
1. Парични постъпления от приватизация, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 280 000 лева, в това число:
1.1.За попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК – 9 % /25 200 лева/;
1.2.За фонда за инвестиции и дълготрайни активи, съгласно чл.10, ал.1, т.3 и ал.2 от ЗПСК – 91 % /254 800 лева/.

ІІІ. Планът за приватизация може да бъде актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.


Годишен план за приватизация
през 2007 година

(приет с Решение № 538 от 28.02.2007г. от ОбС-Лясковец)

І. Общински нежилищни имоти не включени в имуществото на търговско дружество:

1. УПИ VІІІ за КОО, заедно с построена в него автоспирка-незавършено строителство, кв.81 по ПУП с.Козаревец, подробно описан в АОС №527/05.05.2005г. /открита процедура за приватизация с Решение № 487/29.09.2006г./.

2. УПИ І-за стопанска инициатива, кв.151 по ПУП-ПЗ на гр.Лясковец подробно описан в АОС № 365/09.12.1999г. /открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006г./.

3. Нежилищен имот №000484, заедно с построените в него дърводелски работилници – находящ се в с.Драгижево, подробно описан в АОС №434/13.12.2002г. /открита процедура за приватизация с Решение № 453/22.06.2006г./.

4. Масивна сграда в източната част на плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял, подробно описан в АОС №517/07.12.2004г. /открита процедура за приватизация с Решение №272/25.03.2005г./.

5. Масивна централна сграда на плодово тържище, заедно с навес /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял, подробно описан в АОС №517/07.12.2004г /открита процедура за приватизация с Решение №272/25.03.2005г./.

6. Магазин за хранителни стоки /с отстъпено право на строеж разположен в западната част от І нежилищен надземен етаж от четириетажна жилищна сграда, находящ се в УПИ І – за жилищно строителство и аптека, кв. 78 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС № 539/23.08.2005г. /открита процедура за приватизация с Решение № 344/29.09.2005г./.

7. УПИ Х - за ремонтна работилница, кв.135 по ПУП – ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 422/18.11.2002г.

8. УПИ ІІІ - за производствено складови дейности, кв.159 по ПУП – ПЗ гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №432/18.11.2002г.

9. Бензиностанция, открит канал /отстъпено право на строеж/, находящ се извън плана на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №21/02.12.1996г.

10. УПИ ІІІ - за стопанска инициатива, кв.151 по ПУП - ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС №367/09.12.1999г.

11. УПИ ІV - за стопанска инициатива, кв.151 по ПУП - ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС №368/09.12.1999г.

12. УПИ ІV - за ПСД, заедно с построена в него сграда - бивша баня, кв.145 по ПУП - ПЗ гр.Лясковец, подробно описан в АОС №532/22.08.2005г.

13. УПИ І – за обществено обслужване, кв.140 по ПУП – ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №485/16.02.2004г.

14. УПИ І – за стопанска инициатива, кв.145 по ПУП – ПЗ на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №529/22.08.2005г.

15. Плодово тържище от седем магазина и един навес, находящо се в УПИ ХІІ – 560, в кв.49 по ПУП на с.Драгижево, подробно описан в АОС-ч №302/11.09.1997г.

16. Колиен кантар с навес, находящ в стопански двор на с.Добри дял, подробно описан в АОС-ч №19 а/02.12.1996г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |