This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 533

ОТНОСНО: Отпускане на персонална пенсия на дете.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл.92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.1, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се внесе в Министерски съвет на Република България предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Иво Илинов Липовски, ЕГН 9704245343, гр.Лясковец, ул. “Моско Москов” № 9.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |