This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 529

ОТНОСНО: Разпределение на преходния остатък от делегираните от държавата дейности за 2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §31, ал.4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006г., във връзка със спазването на срока по чл.12 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Средства от преходния остатък от делегираните от държавата дейности в размер на 458 434 лева да се разпределят в частта за “издръжка” в местни дейности за Бюджет 2007г. на Община Лясковец, в т.ч. и за капитални вложения.

2.Средства в размер на 30 729 лева да се използват за обезпечаване на дейности делегирани от държавата.

3.Задължава кмета на Община Лясковец да разпредели средствата по функции, дейности, групи и параграфи от ЕБК 2007г., при съставянето на бюджета на Общината за 2007г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |