This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 528

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 31.12.2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.7, чл.12 и чл.30 от Закона за общинските бюджети и чл.9, ал.2 и чл.11 от Закона за общинския дълг.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2006 година по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода – 5 963 443 лева.
1.2. По разхода – 5 669 526 лева.

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2006г., както следва:

2.1. По прихода – 5 669 526 лева /съгласно Приложение 1/.
2.2. По разхода – 5 669 526 лева /съгласно Приложение 2/.

3.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2006г. /съгласно Приложение 3/.

4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2006г. /съгласно Приложение 4/.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |