This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 25.05.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 442

ОТНОСНО: Информация за дейността на “БКС” ЕООД гр.Лясковец към 30.04.2006г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.154, ал.1, т.2, чл.156, ал.1 и ал.2, чл.266, ал.2 и ал.5, т.1 от Търговския закон, чл.10, ал.1, т.2 и т.15 и чл.30, ал.1 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Прекратява дейността на “БКС” ЕООД град Лясковец, считано от 01.06.2006 година.

2.Освобождава г-н Христо Петков Милев като управител на “БКС” ЕООД град Лясковец, считано от 01.06.2006 година.

3.Открива процедура по ликвидация на “БКС” ЕООД град Лясковец, считано от 01.06.2006 година.

4.Определя срок на ликвидация 1 година.

5.Избира за ликвидатор на “БКС” ЕООД град Лясковец - Христо Петков Милев, ЕГН 6007101420, адрес: гр. Лясковец, ул. “Васил Левски” 56, считано от 01.06.2006 година.

6.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на три минимални работни заплати.

7.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор с г-н Христо Петков Милев, ЕГН 6007101420 като ликвидатор на “БКС” ЕООД град Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |