This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 27.03.2006 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 416

ОТНОСНО: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Лясковец за периода 2004-2010 година.

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.29, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема годишния отчет, за периода март 2005 – март 2006 година, на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |