This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 343

ОТНОСНО: Писмо от областния управител на област В.Търново относно структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 6 гласа “за”, 4 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за разкриване на подготвителен клас в НУ “Ц.Гинчев” гр. Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |