This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 290

ОТНОСНО: Предложение относно опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към фонд “Здравно осигуряване”.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изразява положително становище по молбата на Рашо Митков Рашев с ЕГН 6709051561, живущ в гр. Лясковец, ул. “Х.Димитър” 22 за опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски към фонд “Здравно осигуряване”.

2. Преписката да се изпрати за мнение и разглеждане в Националната Здравно-осигурителна каса гр.София.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |