This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 286

ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на Община Лясковец за периода 2007-2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.4 от Закона за регионалното развитие.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за развитие на Община Лясковец за периода 2007-2013 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |