This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.01.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 234

ОТНОСНО: Ползване на преходен остатък от делегираните от държавата дейности за финансиране на местни дейности в бюджет 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; §31, ал.6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2004г., във връзка със спазването на срока по чл.12 от Закона за общинските бюджети.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Средствата от преходен остатък от делегираните от държавата дейности, в размер на 230 000 лв. да се разпределят в частта за “издръжка” в местни дейности за бюджет 2005г. на Община Лясковец, както следва:

А/ от 230 000 лв. преходен остатък от делегирани държавни дейности да се разпределят кредити, за издръжка по функции от ЕБК за 2005г. в местни дейности на бюджет 2005г., в следните съотношения:

1.Функция “Изпълнителни и законодателни органи” – 50 000 лв., в т.ч. за придобиване на ДМА /лек автомобил на лизинг/ - 25 000 лв.

2.Функция “Образование” – “Целодневни детски градини” – 60 000 лв.

3.Функция “Здравеопазване” – “Детски ясли” – 30 000 лв.

4.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – “Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги” – 20 000 лв., в т.ч. за придобиване на ДМА – 12 000 лв.

5.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 40 000 лв.

6.Функция “Икономически дейности и услуги” – 30 000 лв.
ОБЩО 230 000 лв.

Б/ Задължава кмета на Община Лясковец да разпредели средствата по групи; дейности; параграфи и подпараграфи от ЕБК 2005г., като спазва следната последователност на приоритетни разходи:
1.ел.енергия;
2.гориво за отопление;
3.храна за детски и социални заведения;
4.материали за детски заведения;
5.поддръжка и ремонт на улични платна.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |