This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 28.10.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 199

ОТНОСНО: Избор на съдебни заседатели.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4 от Наредба № 27/13.12.1994г. за съдебните заседатели и писмо изх. № 57/15.09.2004г. на Председателя на Апелативен съд – Велико Търново.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Избира г-н Иван Пенев Хайдутов за съдебен заседател за Окръжен съд гр.Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |