This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 181

ОТНОСНО: Отчет за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7 от Договора за възлагане управлението на “БКС” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 10 общински съветника и след проведено гласуване - с 5 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема отчета за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |