This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 138

ОТНОСНО: Предложение за столово хранене на учениците.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Организацията и осъществяването на столовото хранене да се извърши чрез бюфет от директорите на заинтересованите училища, като разпоредители със съответните бюджетни кредити, при спазване разпоредбите на нормативните актове, регламентиращи здравословното хранене на учениците.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |